Działalność w zakresie: 1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez: 
 • A. Podejmowanie działań i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do ochrony: zabytków, cennych historycznie obiektów niebędących oficjalnie zabytkami, krajobrazu kulturowego oraz pobudzanie inicjatywy społecznej na rzecz ochrony i opieki nad nimi;
 • B. Tworzenie historycznej "Bazy" wiedzy o mieszkańcach regionu; 
 • C. Upowszechnianie i zdobywanie nowej wiedzy historycznej poprzez prowadzenie prac eksploracyjnych w rejonie powiatu i gminy Węgorzewo oraz miejscowościach przyległych; 
 • D. Ocalenie pamiątek w postaci dokumentów, fotografii, militariów, uzbrojenia po obecnych i dawnych mieszkańcach i innych przedmiotów, stanowiących dobro dla kultury i historii ziem całego regionu; 
 • E. Podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej nie zapominając o czasach minionych; 
 • F. Promocję, popieranie, popularyzację, organizację oraz ułatwianie dostępu do historii miasta i ludzi którzy tu zamieszkują i zamieszkiwali. 
2. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania poprzez: 
 • A. Poszerzanie wiedzy i edukowanie społeczeństwa, przede wszystkim w dziedzinie historii i dziejów regionu;
 • B. Zdobywanie i upowszechnianie informacji dotyczących zabytków oraz rzeczy, urządzeń i budowli o charakterze ochronnym w regionie;
 • C. Budowa wirtualnej izby pamięci miasta i regionu Węgorzewa a w dalszym zakresie muzeum miejskiego stowarzyszenia. 
3. Turystyki i krajoznawstwa poprzez: 
 • A. Udostępnianie do zwiedzania cennych historycznie obiektów ochronnych oraz zabytkowych w regionie;
 • B. Dbanie o miejsca pamięci i miejsca historyczne ziemi węgorzewskiej;
 • C. Organizowanie wystaw i pokazów zebranych eksponatów. 
4. Poszukiwań poprzez: 
 • A. Użycie detektorów metalu i innych urządzeń eksploaryjnych za zgodą wojewódzkiego konserwatora zabytków. 
5. Pozyskiwanie eksponatów poprzez: 
 • A. Ich zakup ze środków własnych;
 • B. W drodze wymiany; 
 • C. W postaci darowizn.