Statut Stowarzyszenia Historyczno – Eksploracyjnego
Ziemi Węgorzewskiej - Wendrusz
z dnia 10 kwietnia 2021r.


ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie Historyczno – Eksploracyjne Ziemi Węgorzewskiej – Wendrusz zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20 poz. 104 ze zm.), Ustawy z dnia 24 kwietna 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873 ze zm.), na podstawie innych ustaw oraz postanowień niniejszego statutu.
§2
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Węgorzewo.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Węgorzewa i powiatu węgorzewskiego.
3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju i na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.
§4
Herb Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżony.
§5
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych prac może zatrudniać pracowników.
§6
Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
§7
Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi, międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami. Może zostać członkiem tych organizacji, jedynie na zasadach pełnej autonomii.
§8
Stowarzyszenie ma prawo używania własnej pieczęci oraz ustalania znaków graficznych, legitymacji, odznak organizacyjnych i honorowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby ich realizacji


§9

Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie:


1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, poprzez:

a. podejmowanie działań i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do ochrony: zabytków, cennych historycznie obiektów niebędących oficjalnie zabytkami, krajobrazu kulturowego oraz pobudzanie inicjatywy społecznej na rzecz ochrony i opieki nad nimi;
b. tworzenie historycznej ,,bazy” wiedzy o mieszkańcach regionu;
c. upowszechnianie i zdobywanie nowej wiedzy historycznej poprzez prowadzenie prac eksploracyjnych w rejonie powiatu i gminy Węgorzewo oraz miejscowościach przyległych;
d. ocalenie pamiątek w postaci dokumentów, fotografii, militariów, uzbrojenia po obecnych i dawnych mieszkańcach, stanowiących dobro dla kultury i historii ziem całego regionu;
e. podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej nie zapominając jednak o czasach minionych;
f. promocję, popieranie, popularyzację, organizację oraz ułatwianie dostępu do historii miasta i ludzi którzy tu zamieszkują i zamieszkiwali.


2. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, poprzez:
a. poszerzanie wiedzy i edukowanie społeczeństwa, przede wszystkim w dziedzinie historii i dziejów regionu ;
b. zdobywanie i upowszechnianie informacji dotyczących zabytków oraz rzeczy, urządzeń i budowli o charakterze ochronnym w regionie;
c. budowa wirtualnej Izby Pamięci Miasta i Regionu Węgorzewa a w dalszych zakresie muzeum miejskiego Stowarzyszenia.


3. turystyki i krajoznawstwa, poprzez:
a. udostępnianie do zwiedzania cennych historycznie obiektów ochronnych oraz zabytkowych w regionie ;
b. dbanie o miejsca pamięci i miejsca historyczne ziemi węgorzewskiej;
c. organizowanie wystaw i pokazów zebranych eksponatów.


4. poszukiwań, poprzez:
a. użycie detektorów metalu za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie.


5. pozyskiwanie eksponatów poprzez:
a. ich zakup ze środków własnych;
b. w drodze wymiany;
c. w postaci darowizn.

§10
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele, poprzez:
a. otaczanie opieką: obiektów, rzeczy i urządzeń wymienionych w celach Stowarzyszenia oraz podejmowanie przy nich prac restauracyjnych i renowacyjnych;
b. interweniowanie poprzez: nagłaśnianie, informowanie odpowiednich służb itd. w przypadku zagrożenia obiektów wymienionych w celach Stowarzyszenia;
c. organizowanie: żywych lekcji historii, pokazów, szkoleń itp.;
d. prowadzenie strony internetowej oraz profilu Stowarzyszenia na portalach społecznościowych, gdzie udostępniane są informacje i materiały związane z celami Stowarzyszenia;
e. wyszukiwanie informacji, opracowywanie materiałów dydaktycznych oraz prowadzenie ewidencji na temat obiektów, rzeczy i urządzeń wymienionych w celach Stowarzyszenia;
f. wykonywanie dokumentacji projektowej, multimedialnej i tym podobnej, służącej utrwaleniu i zewidencjonowaniu obiektów, rzeczy i urządzeń wymienionych w celach Stowarzyszenia;
g. organizowanie: wystaw, wydarzeń kulturalnych, , dni otwartych obiektów objętych bezpośrednią opieką, konkursów i zawodów;
h. oprowadzanie ludzi po obiektach objętych bezpośrednią opieką oraz prowadzenie spacerów z przewodnikiem;
i. współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, lokalnymi grupami działania, szkołami, jednostkami samorządu terytorialnego i państwowymi, muzeami, archiwami, instytucjami naukowymi itp.;
j. pozyskiwanie eksponatów w "depozyt";
k. dobrą współpracę z władzami lokalnymi, powiatowymi i wojewódzkimi;
l. utworzenie stałej ekspozycji, po pozyskaniu lokalu w Węgorzewie.


2. Stowarzyszenie może realizować swoje cele w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego, w zakresie zawartym w ust. 1 pkt. a, c oraz e − i. Pozostałe działania są realizowane w ramach działalności nieodpłatnej. 


§11
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.ROZDZIAŁ III
Członkowie stowarzyszenia

§12
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.


2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a. zwyczajnych;
b. wspierających;
c. honorowych. 


§13
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia (z zastrzeżeniem ust. 2) może być pełnoletni obywatel RP, a także cudzoziemiec popierający cele statutowe Stowarzyszenia.


2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być za zgodą przedstawicieli ustawowych także osoba małoletnia, spełniająca warunki przewidziane prawem o stowarzyszeniach.


3. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu. Tekst deklaracji ustala Zarząd.


4. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
a. przestrzegania statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia;
b. regularnego płacenia składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia ;
c. nieodpłatnego przekazywania na rzecz Muzeum Miejskiego należącego do Stowarzyszenia, eksponatów pozyskanych w drodze działalności stowarzyszeniowej.


2. Członek zwyczajny ma prawo do:
a. czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia;
b. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
c. zgłaszania wniosków, co do działalności Stowarzyszenia.
d. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreślaniu z listy członków


3. Członkowie małoletni poniżej 16 lat nie mają prawa do czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia oraz nie biorą udziału w głosowaniach na Walnych Zebraniach.


4. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brać udział w działalności Stowarzyszenia oraz w realizacji jego celów;
b. uczestniczyć w Walnych Zebraniach;
c. przestrzegać Regulaminu i uchwały władz Stowarzyszenia;
d. regularnie opłacać składki członkowskie;
e. dbać o dobre imię Stowarzyszenia.


5. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Stowarzyszenia ma prawo zwolnić członka z obowiązku opłacania składek członkowskich.


§14
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.


2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu. Tekst deklaracji ustala Zarząd.


3. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczyć w Walnych Zebraniach z głosem doradczym (osoba prawna za pośrednictwem swojego przedstawiciela), poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.


4. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegać Statut oraz uchwały władz Stowarzyszenia.


§15
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.


2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo, co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.


3. Członkowie honorowi mają prawo do:
a. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
b. zgłaszania wniosków, co do działalności Stowarzyszenia.


4. Członkowie honorowi mają obowiązek:
a. przestrzegać Regulamin i uchwały władz Stowarzyszenia;
b. dbać o dobre imię Stowarzyszenia.


§16
1. Przyjęcia nowych członków:
a. dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu 14dni od daty złożenia deklaracji przez kandydata po co najmniej pół rocznym okresie współpracy ze Stowarzyszeniem.


2. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku:
a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia, złożonej na ręce Zarządu;
b. skreślenia z listy członków, z powodu nie uczestniczenia w życiu Stowarzyszenia przez okres jednego roku, za wyjątkiem członka honorowego, którego może skreślić tylko Walne Zebranie;
c. śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym.


3. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
a. działania na szkodę Stowarzyszenia;
b. naruszania postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia;
c. pozbawienia praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu;
d. popełnienia czynu hańbiącego.


4. Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały.


ROZDZIAŁ IV
Władze stowarzyszenia


§17
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie;
b. Zarząd;
c. Komisja Rewizyjna.
2. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.


3. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 3 kadencje.


4. Uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba że statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu Główna Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.


5. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nie obsadzone stanowisko.


Walne Zebranie


§18
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.


2. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się, co najmniej raz w roku.


3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd zawiadamiając członków o terminie, miejscu oraz proponowanym porządku obrad, najpóźniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.


4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy;
b. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej;
c. na pisemny wniosek, połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.


5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Zarząd zwołuje w terminie trzydziestu dni od daty otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały.


6. Walne Zebranie wydaje decyzje w formie uchwał. Do podjęcia uchwał na Walnym Zebraniu potrzebna jest obecność, co najmniej 40% wszystkich członków Stowarzyszenia oraz zwykła większość głosów.


7. W przypadku braku odpowiedniego kworum, następne Walne Zebranie jest prawomocne w drugim, uprzednio zapowiedzianym terminie bez względu na liczbę obecnych i może się odbyć bezpośrednio po pierwszym Walnym Zebraniu.


8. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
b. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;
c. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia;
d. uchwalanie zmian Regulaminu;
e. uchwalanie statutu i jego zmian;
f. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
g. ustalanie wysokości składek członkowskich;
h. podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego;
i. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
j. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia’


Zarząd


§19
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania reprezentuje je na zewnątrz.


2. Zarząd składa się z 4 osób, spośród których wybiera się: Prezesa, Wiceprezesa, II Wiceprezesa oraz w przypadku czwartej osoby Skarbnika. Kompetencje poszczególnych członków Zarządu ustalane są uchwałą, na pierwszym posiedzeniu Zarządu.


3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.


4. Zarząd wydaje decyzje w formie uchwał. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność, co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa, a w razie jego nieobecności Wiceprezesa. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.


6. Działalność Zarządu podlega kontroli Komisji Rewizyjnej. Zarząd jest zobowiązany rozpatrzyć wszystkie wnioski i zalecenia przedstawione przez Komisję Rewizyjną.


7. Zarząd jest wybierany przez Zebranie Członków na 3 letnią kadencję.

 
8. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
b. reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu;
c. realizowanie uchwał Walnego Zebrania;
d. zwoływanie i prowadzenie Walnego Zebrania;
e. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
f. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;
g. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;
h. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz podejmowanie decyzji o zwolnieniu z ich opłacania;
i. wynagradzanie i wyróżnianie zasłużonych dla Stowarzyszenia członków lub osób niezrzeszonych;
j. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego;
k. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę 1.000 zł;
l. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
m. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie;


§20
Do ważności oświadczeń składanych w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.


Komisja Rewizyjna


§21
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.


2. Komisję Rewizyjną wybiera Zebranie Członków na 3 letnią kadencję.


3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym Przewodniczącego.


4. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a. nie mogą być członkami Zarządu, ani nie mogą pozostawać z nimi w związku małżeńskim lub wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
b. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów.


5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.


5. Komisja wydaje swoje decyzje w formie uchwał. Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej wymagana jest obecność co najmniej dwóch osób. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.


6. Protokoły z przeprowadzonych kontroli, w których zawarte są zalecenia pokontrolne, przedkładane są Zarządowi.


7. Komisja Rewizyjna ma prawo:
a. kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia;
b. wnioskowania o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania;
c. wnioskowania o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków w razie jego bezczynności lub działań sprzecznych z prawem i Statutem;
d. żądać usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w czasie kontroli;
e. w każdym czasie żądać informacji o bieżących pracach Zarządu;
f. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.


ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze stowarzyszenia


§22
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości oraz ruchomości i fundusze.


2. Na majątek Stowarzyszenia składają się w szczególności:
a. wpływy z tytułu składek członkowskich;
b. wpływy z darowizn, spadków, zapisów, nawiązek;
c. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia)
d. dotacje i subwencje przekazywane Stowarzyszeniu;
e. odsetki bankowe;
f. wpływy z 1% podatku od osób fizycznych;
g. inne zgodne z przepisami prawa polskiego.


3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad określony przez Zarząd w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość Składek określa Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie.


§23
1. W sprawie dysponowania majątkiem zakazuje się:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
b. przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu regulaminowego;
d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


§24
1. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych nie przekraczających 1.000 zł Stowarzyszenia wymagane są podpisy członków Zarządu w postaci podpisu przewodniczącego lub jego zastępcy waz skarbnika.


2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis członków Zarządu w osobach przewodniczącego lub jego zastępcy oraz 2 członków Zarządu.


Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia


§25
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.


2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.


3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U. 1989r. Nr 20, poz.104, z późn. zm.).