Organ sprawujący nadzór

Starosta Powiatu Węgorzewskiego